Stručni poslovi zaštite okoliša

Studije o utjecaju na okoliš (PUO),
Strateške studije (SPUO), Elaborati zaštite okoliša (OPUO),
Studije prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM)…

Krajobrazna arhitektura

Projekti krajobraznog uređenja javnih površina, parkova,
dječjih igrališta i zelenih krovova, Projekti biološke
sanacije degradiranih površina…

Bioraznolikost – georaznolikost – krajobrazna raznolikost

Terenska istraživanja bioraznolikosti, Studije razvoja zelene infrastrukture, Studije valorizacije georaznolikosti, Krajobrazne analize i vizualizacije…

Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša

Planovi i Elaborati gospodarenja otpadom, Sanacijski programi i elaborati, Studije revitalizacije brownfield područja...

Prilagodba klimatskim promjenama

Procjena rizika od klimatskih promjena (CCRA),
Planovi prilagodbe klimatskim promjenama,
Izračun ugljičnog otiska i procjena životnog ciklusa (LCA)…

Zeleni certifikati i edukacija

Znak zaštite okoliša EU Ecolabel,
Zelena gradnja – LEED® certifikat,
Airport Carbon Accreditation…

Novosti