Novosti
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

24.10.2022.

Analize usklađenosti sagledanih utjecaja i/ili utvrđenih mjera ublažavanja za zahvate u odnosu na dorađene ciljeve očuvanja područja ekološke mreže Natura 2000

 

Europska komisija je dopisom od 13. svibnja 2020. godine informirala sve članice Europske unije o važnosti dorade ciljeva očuvanja za pojedina područja ekološke mreže (nužnosti njihove primjere u provedbi postupaka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu u skladu s odredbama čl. 6. st. 3 Direktive o staništima) i obvezi da projekti koji se prijavljuju za sufinanciranje iz fondova EU budu u potpunosti usklađeni s Direktivom o staništima.

Početkom 2022. godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja uvelo je obvezu izrade Analize usklađenosti sagledanih utjecaja i/ili utvrđenih mjera ublažavanja za zahvate u odnosu na dorađene ciljeve očuvanja područja ekološke mreže Natura 2000. Ova obveza primjenjuje se na zahvate za koje je proveden postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, ali u provedenom postupku mogući utjecaji zahvata nisu sagledani u odnosu na ciljeve očuvanja područja ekološke mreže koji su usklađeni sa standardima koje je usvojila Europska komisija.

Smjernice Europske komisije: ciljevi očuvanja moraju biti specifični i sveobuhvatni za svako određeno područje ekološke mreže i moraju iskazati željeno stanje očuvanosti svake ciljne vrste i stanišnog tipa. Moraju biti jasni u pogledu previđa li se „postizanje“ ili „održavanje“ stanja očuvanosti obilježja područja ekološke mreže. Trebaju odgovarati ekološkim zahtjevima ciljnih vrsta i stanišnih tipova te biti primjereni vezano uz važnost područja u smislu povoljnog stanja očuvanosti stanišnih tipova i vrsta prisutnih na području ekološke mreže.

Izrada Analize usklađenosti posebice je važna za projekte koji će se financirati iz Europskih fondova, budući da je Europska komisija istaknula kako svi projekti od 04.12.2020. koji se financiraju moraju biti usklađeni s Direktivom o staništima, uključivo i dorađenim ciljevima očuvanja područja ekološke mreže. To znači da se svi projekti koji do 04.12.2020. nisu ishodili građevinsku dozvolu moraju u potpunosti uskladiti s Direktivom o staništima, uključivo i dorađenim ciljevima očuvanja područja ekološke mreže.

Za izradu Analize usklađenosti potrebna je suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite prirode.

Do sada smo uspješno izradili više od deset Analiza usklađenosti za različite zahvate te kontinuirano pratimo daljnje definiranje ciljeva koji se moraju ispuniti.

Projekti