Usluge
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Planiranje razvoja zelene infrastrukture

Zelena infrastruktura podrazumijeva strateški planiranu mrežu prirodnih i poluprirodnih površina i drugih prostornih rješenja temeljenih na prirodi koja je koncipirana i kojom se upravlja tako da pruža širok raspon usluga ekosustava te štiti i podupire bioraznolikost u ruralnim i urbanim sredinama.

Često se sastavnicom zelene infrastrukture smatra i plava infrastruktura koja obuhvaća vodene ekosustave, poput riječnih, močvarnih, jezerskih i morskih površina, koji povećavaju raspon usluga ekosustava i doprinose kvaliteti života u ruralnim i urbanim sredinama.

Ciljevi planiranja zelene i plave infrastrukture uključuju:

 • povećanje prilika za rekreaciju i provođenje vremena u prirodi,
 • osiguravanje zdravstvenih i higijenskih uvjeta u gradovima,
 • stvaranje ugodnih javnih prostora i ublažavanje fluktuacija temperature,
 • smanjenje negativnih utjecaja na klimatske promjene,
 • ublažavanje posljedica klimatskih promjena,
 • povećanje otpornosti naselja na ekstremne vremenske prilike,
 • održavanje i povećanje bioraznolikosti,
 • povećanje atraktivnosti ruralnih i urbanih krajobraza.

Europska komisija podupire planiranje i razvoj zelene infrastrukture, osobito u naseljenim sredinama, u cilju ostvarenja održive, klimatski neutralne i zelene Europe. U tom je kontekstu Vlada Republike Hrvatske u prosincu 2021. godine donijela Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine kojim će se financijski poticati strateško planiranje i razvoj zelene infrastrukture.

Studije i strategije zelene infrastrukture

Vita projekt d.o.o. ima višegodišnje iskustvo u izradi studija i strategija razvoja zelene infrastrukture kao osnovnih strateškoplanskih dokumenata za razvoj i upravljanje zelenom infrastrukturom na razini naselja kao i jedinica lokalne i regionalne samouprave. Nudimo usluge izrade obuhvatnih i kvalitetnih studija i strategija razvoja zelene infrastrukture te izrade projektnih prijava (i/ili tehnička podrška pri istoj) za natječaje sufinanciranja projekata zelene infrastrukture putem EU sredstava.

Studije zelene infrastrukture predstavljaju stručnu podlogu za izradu strategija i prostornih planova. Razumijevanje strukture i koristi zelene infrastrukture može dovesti do kvalitetnijeg prostornog planiranja i projektiranja, boljeg upravljanja zelenim površinama i do povećanja kvalitete okoliša za sadašnje i buduće generacije. Studije mogu uključivati raznovrsne analize kao što su:

 • evidentiranje i kartiranje zelenih i vodenih površina,
 • analiza razvijenosti zelene infrastrukture (odnosno integriranosti zelenih površina u zelenu infrastrukturu),
 • analiza mogućnosti povezivanja postojećih zelenih površina u zelenu infrastrukturu,
 • analiza percepcije i korištenja zelenih površina,
 • procjena usluga ekosustava na zelenim površinama,
 • određivanje minimalnih uvjeta za planiranje i održavanje zelenih površina prema lokalnim karakteristikama prostora,
 • analiza prostornih uvjeta za razvoj novih elemenata zelene infrastrukture,
 • podloga za integraciju zelene infrastrukture u prostornoplanske dokumente.
Inventarizacija elemenata zelene i plave infrastrukture unutar obuhvata GUP-a grada Križevaca Prepoznate prednosti i potencijali za razvoj zelene infrastrukture Grada Križevaca Izdvojeni elementi šumskog dijela zelene infrastrukture Grada Križevaca

Strategije razvoja zelene infrastrukture osnovni su dokumenti strateškog planiranja razvoja i upravljanja zelenom infrastrukturom. Strategije definiraju optimalne prostorne i konceptualne pravce razvoja zelene infrastrukture sukladno lokalnim obilježjima prostora i prostornoplanskim uvjetima. Na taj način optimiziraju planiranje otvorenih prostora s ciljem unaprjeđenja kompozicije urbane matrice, jačanja identiteta naselja i društvene uloge otvorenih prostora te doprinose povećanju bioraznolikosti. U EU financijskom razdoblju 2021.–2027. Vlada RH sufinancirat će EU sredstvima provedbu strategija razvoja zelene infrastrukture.

Strategija razvoja zelene infrastrukture:

 • definira smjernice za unaprjeđenje zelenih i vodenih površina radi povećanja njihove kvalitete, optimizacije korištenja i ostvarivanja multifunkcionalnosti,
 • predlaže koncepciju povezanosti i integracije zelenih i vodenih površina radi pružanja šireg raspona usluga ekosustava i povećanja kvalitete urbanog prostora,
 • predlaže razvoj novih zelenih i vodenih površina i rješenja utemeljenih na prirodi radi povećanja raznolikosti elemenata zelene infrastrukture i osiguranja njihove optimalne prostorne distribucije,
 • definira modalitete upravljanja i održavanja elemenata zelene infrastrukture radi osiguravanja njihove visoke socijalno-ekološke kvalitete i pružanja širokog raspona usluga ekosustava,
 • uzima u obzir percepciju i mišljenja korisnika pri planiranju, osmišljavanju i oblikovanju elemenata zelene infrastrukture (participativni pristup).
Generalni koncept razvoja zelene infrastrukture Grada Križevaca Karta strateških elemenata zelene infrastrukture u obuhvatu GUP-a grada Križevaca Područja strateških projekata zelene infrastrukture u Gradu Križevcima

Izrađene studije i strategije zelene urbane obnove:

1. Strategija zelene urbane obnove Grada Zagreba, 2023.

2. Strategija zelene urbane obnove Grada Dugog Sela, 2023.

3. Strategija zelene urbane obnove Grada Kutine, 2023.

4. Strategija zelene urbane obnove Grada Križevaca, 2023.

5. Studija i strategija zelene infrastrukture Grada Križevaca, 2020.

5. Studija zelene infrastrukture naselja Đelekovec, 2016.

U izradi u 2024. godini:

Strategija zelene urbane obnove Grada Omiša

Strategija zelene urbane obnove Grada Belog Manastira

Strategija zelene urbane obnove Grada Biograda na Moru

Projekti