Projekti
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Idejno rješenje - revitalizacija potoka Želin

U sklopu projekta REGREEN, financiranog u okviru programa Europske unije Obzor 2020, izrađeno je Idejno rješenje – koncept revitalizacije potoka Želin i povezivanja urbanog dijela Velike Gorice s rijekom Odrom. Ciljevi koje je bilo potrebno postići su konkretni i mjerljivi rezultati revitalizacije vodotoka i povezanog područja, vidljivi kroz povećanje usluga ekosustava.

Potok Želin nalazi se na području Velike Gorice, a trenutno je u funkciji odvodnje oborinskih voda s dijela gradskih prometnica. U obuhvat Idejnog rješenja vodotok ulazi u duljini od oko 3560 m – od uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velike Gorice do Posavske ulice. Vodotok je u prošlosti reguliran, a njegova revitalizacija podrazumijeva vraćanje korita u prirodno stanje, odnosno u stanje što bliže izvornom ekosustavu koji je samoodrživ, dinamičan i funkcionalan. Prijašnjom regulacijom se direktno utjecalo na biljne i životinjske vrste čiji se broj smanjio zbog degradacije staništa te je došlo do povećanja brzine toka vode i pronosa nanosa i time trajne promjene ekosustava, a cijelom prostoru nedostaje i estetska komponenta koja bi povećala interes lokalnog stanovništva za boravak uz vodotok.

Do samog pojma i trenda revitalizacije u Europi dolazi zbog pretjeranih regulacija vodotoka u prošlosti, uslijed kojih je degradiran prirodni okoliš i krajobraz. Najčešće metode revitalizacije su meandriranje i vraćanje krivudavog toka vodotoka te sadnja biljaka sa čvrstim korijenjem čime se stabilizira obala vodotoka, umiruje tok vode uz obalu i disipira energija valova, a vegetacija pruža vrijedna staništa. Betonski elementi zamjenjuju se elementima od prirodnih materijala te se izvode takozvane ''zelene'' obaloutvrde primjenom trupaca, drvenih kolaca, sadnica biljaka, fašina, biorazgradivog geoteksila od kokosovih vlakana, itd.

Pregledom dobrih primjera revitalizacije vodotoka iz prakse, analizom uvjeta na terenu, vlasničkih odnosa, dimenzija vodotoka i razine podzemne vode te prema rezultatima provedenog društvenog istraživanja, predloženo je ukupno jedanaest rješenja temeljenih na prirodi za revitalizaciju potoka Želin i povezivanje Velike Gorice s rijekom Odrom.

Novosti