Reference
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Naši djelatnici su ovlašteni inženjeri s više od 10 godina iskustva na stručnim poslovima zaštite okoliša i krajobrazne arhitekture.

STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

2021.

 • Strateška studija utjecaja na okoliš: Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine
 • Strateška studija utjecaja na okoliš: Nacionalni plan razvoja akvakulture u Republici Hrvatskoj 2021.-2027.
 • Strateška studija utjecaja na okoliš:Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027.

2020.

 • Strateška studija utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja prometa na području Općine Vrbnik za razdoblje 2018.-2023.

2019.

 • Strateška procjena utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Uvala Melska“ (Risika)

2018.

 • Strateška procjena utjecaja na okoliš Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Dugog Sela
 • Strateška studija utjecaja 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra na okoliš
 • Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije do 2020. godine

2017.

 • Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Jelsa 2016-2020
 • Strateška studija utjecaja na okoliš: Strategija razvoja Grada Omiša do 2020.
 • Strateška studija utjecaja na okoliš: Županijska razvojna strategija Istarske županije do 2020. godine

ELABORATI ZAŠTITE OKOLIŠA

2022.

 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sunčana elektrana Posedarje, Zadarska županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija HE Rijeka, Primorsko-goranska županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja Sunčane elektrane Koprivnica 1, Sunčane elektrane Koprivnica 2, Sunčane elektrane Koprivnica 3, Sunčane elektrane Koprivnica 4, Koprivničko-križevačka županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Vinarija s ugostiteljsko-turističkim sadržajima na dijelu k.č. 4221/1 i 4221/2 te cijelim k.č. 4221/3 i 4221/4 (dio k.č. 401/3 prema staroj izmjeri), k.o. Poličnik, Zadarska županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja gospodarske zgrade - Podno skladište i pakiraona stočne hrane sa usipnim košem, vertikalnim silosom, sušarom i kolnom vagom, k.o. Palešnik, Bjelovarsko-bilogorska županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Regulacija dijela bujice Žuknica, Istarska Županija
 • Izrada elaborata zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja gospodarske zgrade i pratećih građevina
 • Izrada elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš: Sanacija županijske ceste 3253 i odrona obale lijevog savskog nasipa kmn 25+700 - 26+300 u naselju Košutarica
 • Elaborat zaštite okoliša - Odvodnja poplavnog područja oko igrališta u naselju Kukurini, općina Pićan
 • Elaborat zaštite okoliša i postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za Ekološku mrežu za idejno rješenje rekonstrukcije regionalnog cjevovoda u Podgori i uređenjebujice Šuškovac (Brusje Crni Dol)
 • Elaborat zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš koja obuhvaća i elaborat prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu nastavka sanacije deponije komunalnog otpada ''Šagulje-Ivik'' u Novoj Gradiški formiranjem novih odlagališnih ploha
 • Elaborat zaštite okoliša i ishođenje Rješenja u postpku Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za obilaznicu naselja Polače na otoku Mljetu
 • ELABORAT O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S MJERAMA ZAŠTITE OKOLIŠA I PROGRAMOM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA: BRZA CESTA VARAŽDIN – IVANEC – KRAPINA, dionica VARAŽDIN – IVANEC – LEPOGLAVA, faza C
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat: Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u zoni Lešće, Aglomeracija Pazin, Istarska županija
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Zona malog gospodarstva Sibinj, Brodsko-posavska županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Regulacija dijela bujice Vodna Draga u Sibinju Krompotskom, Primorsko-goranska Županija
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Crpne stanice sv. Anton
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sliv Slanog potoka
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: razdvajanje sustava mješovite odvodnje sanitarnih voda Muntriljske ulice - centra Grada Pazina
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja gospodarskih građevina na farmi muznih krava Zdenačka farma, Bjelovarsko-bilogorska županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Bujica Kutleša u Pisku
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Podaglomeracija Prespa
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Regulacija bujice Dragisina
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: produženje vodovodne mreže naselja Radučić u općini Ervenik
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija regionalnog vodovoda Makarske, Splitsko-dalmatinska županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija regionalnog vodovoda Makarske, Splitsko-dalmatinska županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat:  Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 203, dionica Delnice – Donje Tihovo, duljine 5,1 km, Primorsko-goranska županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Vodoopskrbni cjevovodi za područje naselja Resnice i Vela Glava u Općini Primošten, Šibensko-kninska županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Konjički razvojni centar – zatvorena hala s jahalištem u Križevcima, Koprivničko-križevačka županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Tehnička sanacija deponije iskopanog materijala „Jurilji“ uz autocestu A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, dionica Zagvozd – Ravča – Ploče, Splitsko-dalmatinska županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Tehnička sanacija deponije iskopanog materijala „Šare“ uz autocestu A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, dionica Zagvozd – Ravča, Ravča – Ploče, Splitsko-dalmatinska županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Tehnička sanacija deponije iskopanog materijala „Umac 2“ uz autocestu A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, dionica Zagvozd – Ravča – Ploče, Splitsko-dalmatinska županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Tehnička sanacija deponije iskopanog materijala „Umac 2“ uz autocestu A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, dionica Zagvozd – Ravča – Ploče, Splitsko-dalmatinska županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Tehnička sanacija deponije iskopanog materijala „Petrovac“ uz autocestu A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, spojna cesta Ploče – luka Ploče, Dubrovačko-neretvanska županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ishođenja mišljenja o obavezi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija oštećenja kolničke konstrukcije na DC224, dionica 002 od km 4+500 do km 5+698 i od km 9+952 do km 11+789 te na DC6, dionica 001 od km 0+000 do km 1+700, Glina – Hrastovac, Sisačko-moslavačka županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ishođenja mišljenja o obavezi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija klizišta Brebornica, DC1, dionica 011 u km 4+500, Karlovačka županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ishođenja mišljenja o obavezi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija klizišta Budičina, DC30, dionica 004 u km 9+900, Sisačko-moslavačka županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ishođenja mišljenja o obavezi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija klizišta Dubravci, DC3, dionica 012 u km 4+400, Karlovačka županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ishođenja mišljenja o obavezi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija klizišta Gora, DC37, dionica 002 u km 9+500, Sisačko-moslavačka županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ishođenja mišljenja o obavezi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija klizišta Hodaki, DC31, dionica 001 u km 15+600, Zagrebačka županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ishođenja mišljenja o obavezi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija klizišta Kaštela, DC31, dionica 001 u km 22+670, Zagrebačka županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ishođenja mišljenja o obavezi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija klizišta Klasnić, DC06, dionica 004 u km 17+450, Sisačko-moslavačka županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ishođenja mišljenja o obavezi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija klizišta Kravarščica, DC36, dionica 001 u km 40+975, Zagrebačka županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ishođenja mišljenja o obavezi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija klizišta na devet lokacija na dionici Orleković – Letovanić, DC36, dionica 002, Sisačko-moslavačka županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ishođenja mišljenja o obavezi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija klizišta Novaki 1, DC31, dionica 001 u km 14+750, Zagrebačka županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ishođenja mišljenja o obavezi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija klizišta Novaki 2, DC31, dionica 001 u km 15+260, Zagrebačka županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ishođenja mišljenja o obavezi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija klizišta Podvornica, DC31, dionica 001 u km 13+550, Zagrebačka županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ishođenja mišljenja o obavezi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija klizišta Žirovac, DC06, dionica 004 u km 29+000, Sisačko-moslavačka županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ishođenja mišljenja o obavezi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija klizišta Župić, DC37, dionica 002 u km 4+000, Sisačko-moslavačka županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ishođenja mišljenja o obavezi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija uzdužnih i poprečnih pukotina na kolniku na državnim cestama DC36 - dionice 001, 002 i 003, DC30 - dionice 002, 003 i 004, DC37 - dionice 001 i 002, DC31 - dionice 001 i 002, DC6 - dionice 003 i 004, Sisačko-moslavačka i Zagrebačka županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ishođenja mišljenja o obavezi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija mosta Brest, DC30, dionica 003 u km 8+422, Sisačko-moslavačka županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ishođenja mišljenja o obavezi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija mosta Galdovo, DC36, dionica 003 u km 12+498, Sisačko-moslavačka županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ishođenja mišljenja o obavezi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija mosta Gromova, DC37, dionica 001 u km 0+126, Sisačko-moslavačka županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ishođenja mišljenja o obavezi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija mosta Obed, DC36, dionica 002 u km 21+820, Sisačko-moslavačka županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ishođenja mišljenja o obavezi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija mosta Pokupsko, DC31, dionica 002 u km 3+699, granica Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ishođenja mišljenja o obavezi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija mosta Stupno, DC36, dionica 003 u km 5+197, Sisačko-moslavačka županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ishođenja mišljenja o obavezi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija mosta Umetići II, DC30, dionica 004 u km 22+674, Sisačko-moslavačka županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja akumulacije na sanjkalištu Čelimbaša, Primorsko-goranska županija  
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Dogradnja i uređenje luke otvorene za javni promet Fažana, Istarska županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja Sunčane elektrane Ustrine, Primorsko-goranska županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja Sunčane elektrane „Džakulska polja“, Sisačko-moslavačka županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja vodospreme Labin, Istarska županija
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Novo pozajmište materijala, nasip Mlaka, Sisačko-moslavačka županija

2021.

 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za: Izmjena zahvata Sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Pregrada
 • Elaborat zaštite okoliša za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sunčana elektrana snage 9,99MW na lokaciji Zabok
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja sunčane elektrane JAVA IVANEC i sunčanih elektrana IVANEC 1 do IVANEC 15, Varaždinska županija
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Objedinjavanje zahvata Vodosprema SELINE s pristupnim putem" i Procrpna stanica i vodosprem PRIBUDE s pripadajućim cjevovodima i pristupnim putevima" s preostalim dijelom dogradnje sekundarnih cjevovoda mreže vodoopskrbnog sustava Muć
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pogon za preradu i proizvodnju vina na k.č. 1375 k.o. Smilčić
 • Elaborat zaštite okoliša za odlaganje materijala iz iskopa nastalog prilikom izvođenja radova rekonstrukcije građevine namijenjene nautičkom turizmu 1. skupine – rekonstrukcija gatova u Marini ''Dalmacija''
 • Elaborat zaštite okoliša za uređenje obalnog pojasa Batalaža
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Crpljenje podzemne vode za potrebe opskrbe restorana na k.č. 335/2 k.o. Poklek , Zagrebačka županija, u količinama do 10 000 m3/god
 • Elaborat zaštite okoliša s izračunom prema metodologiji kombiniranog pristupa za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: izgradnja javnog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Đulovac i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: preuređenje trase uskotračne željeznice ''Ćiro'' u biciklističku stazu ''Ćirova staza''
 • Elaborat usklađenosti s mjerama zaštite okoliša za zahvat: Sustav navodnjavanja Donja Neretva - podsustav Opuzen etapa I – pregrada na rijeci Neretvi
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Zaštita od erozije lijeve obale rijeke Drave u rkm 216.5 kod naselja Otočka
 • Elaborat zaštite okoliša za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sunčane elektrane ''Dugo Selo 1,2,3,4''
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Prelaganje potoka Bresnica u Čabdinu
 • Izrada elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekreacijski centar Puhovo

 

 

Naši klijenti

Novosti