Usluge
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Stručni poslovi zaštite okoliša

Tvrtka VITA PROJEKT d.o.o. je pravna osoba registirirana za izradu, verifikaciju i obavljanje slijedećih grupa stručnih poslova zaštite okoliša definiranih Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13):

 1. Studije o značajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliš (strateška studija) uključujući i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o potrebi strateške procjene te dokumentaciju za određivanje sadržaja strateške studije
 2. Studije o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš
 3. Programi zaštite okoliša
 4. Izviješća o stanju okoliša
 5. Elaborati o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš
 6. Stručni poslovi za potrebe registra onečišćavanja okoliša
 7. Podloge za ishođenje znaka zaštite okoliša »Prijatelj okoliša« / EU Ecolabel
 8. Posebni elaborati i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša
 9. Projekcije emisija, izvješća o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog izvješća o promjeni klime
 10. Izrada i/ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša
 11. Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu temeljnog izvješća
 12. Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća
 13. Izrada poglavlja i studija ocjene prihvatljivosti strategija, plana, programa ili zahvata za ekološku mrežu (NATURA 2000)

Projekti