Novosti
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

4.1.2023.

Elaborati zaštite okoliša za sunčane elektrane

Sunčane elektrane pripadaju u zahvate za koje je obvezna procjena utjecaja zahvata na okoliš što je definirano Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš kako bi se procijenilo nosi li zahvat u različitim fazama izgradnje i korištenja značajne negativne utjecaje na sastavnice okoliša. Potencijalni negativni utjecaji mogu se podijeliti na nekoliko kategorija. Sunčane elektrane imaju utjecaj na krajobraz zbog trajnih promjena karaktera krajobraza na području na kojem se gradi. Za svaku elektranu potrebno je procijeniti značaj utjecaja s obzirom na veličinu i vrijednost krajobraza. Također, vrši se utjecaj na biljni i životinjski svijet jer gradnja zahtjeva izmjenu površinskog pokrova. Uz to dolazi i do onečišćenja zraka jer tijekom izvođenja građevinskih radova dolazi do povećane emisije čestica prašine u zrak uslijed rada strojeva, vozila i opreme. Moguće onečišćenje je privremenog i kratkotrajnog karaktera, ograničeno na vrijeme izvođenja radova i lokaciju samog zahvata. Utjecaj na tlo tijekom zemljanih, betonskih i montažnih radova moguć je uslijed akcidenata (istjecanje goriva, strojnog ulja, različitih otapala i sl.).

Stoga je Vita projekt izradila niz elaborata zaštite okoliša o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvate izgradnje sunčanih elektrana na različitim lokacijama te vam u nastavku navodimo neke:

  • Elaborat zaštite okoliša za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sunčana elektrana snage 9,99 MW na lokaciji Zabok
  • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja sunčane elektrane JAVA IVANEC i sunčanih elektrana IVANEC 1 do IVANEC 15, Varaždinska županija
  • Izrada elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sunčana elektrana snage do 9 MW, Pag – Preboj
  • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja Sunčane elektrane Posedarje, Zadarska županija
  • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja Sunčane elektrane Koprivnica 1, Sunčane elektrane Koprivnica 2, Sunčane elektrane Koprivnica 3 i Sunčane elektrane Koprivnica 4, Koprivničko-križevačka županija
  • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sunčana elektrana i srednjenaponsko postrojenje Križevci, Grad Križevci

Uz elaborate zaštite okoliša o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Vita projekt je izradila dokumente glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te navodimo neke:

  • Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu: Izgradnja sunčane elektrane Ustrine, Grad Mali Lošinj -  Ustrine
  • Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu: Izgradnja sunčane elektrane Bednja – zapad 15,5 MW, Bednja

Projekti