Novosti
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

24.10.2018.

Sudjelovanje na znanstveno-stručnom skupu "Hidrologija u službi zaštite i korištenja voda"

Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem, na temu „Hidrologija u službi zaštite i korištenja voda, te smanjivanja poplavnih rizika – suvremeni trendovi i pristupi“ održan je 18.-20. listopada 2018. godine u Brelima.

Stručni rad pod naslovom „Strateška procjena i procjena utjecaja na okoliš u kontekstu zaštite i upravljanja vodama“ izložila je prva autorica, naša Ivana Šarić.

Organizatori skupa su Hrvatsko hidrološko društvo u suradnji s Hrvatskim društvom za zaštitu voda i Hrvatskim društvom za odvodnju i navodnjavanje, a teme koje je skup pokrio su:

  1. Suvremeni pristupi i trendovi u hidrologiji;
  2. Vremenska raspodjela hidroloških veličina i pokazatelja – klimatske varijacije i promjene;
  3. Hidrološki monitoring i prognoze, daljinske hidrološke podloge i hidrološki modeli;
  4. Velike vode, urbana hidrologija, poplavni rizici, višenamjenski sustavi i rješenja;
  5. Hidrologija površinskih i podzemnih voda u kršu, planiranje i upravljanje zahvatima i zaštitom voda;
  6. Hidrologija prekograničnih vodnih sustava, posebnosti Dinarskog krša i njegovih vodnih pojava;
  7. Zaštita voda – procjene utjecaja na okoliš i hidrologija, vodni resursi zaštićenih područja;
  8. Ekohidrologija, hidrološki aspekti morfologije vodnih tokova i suvremenih rješenja uređenja vodotoka;
  9. Vodni režim ravničarskih tokova i hidromelioracijskih sustava, navodnjavanje.

 

Projekti