Projects
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

ĐELEKOVEC - Park i dječje igralište ''Škola''

Idejni i Glavno-izvedbeni projekt krajobraznog uređenja Javne zelene površine naselja Đelekovec - Park i dječje igralište "Škola"

Oblikovni koncept temelji se na organskim formama koje su uklopljene u postojeću situaciju. Naime, stabla koja se nalaze na lokaciji doprinose visokom stupnju boravišnih i estetskih vrijednosti ovog prostora.

Tri ulaza u park predviđena su sa strane parkirališta. Kako bi se povezala parkirna mjesta uz njih je planirana pješačka staza koja potpuno obrubljuje sjeverni i istočni dio lokacije te završava spajajući se uz istočni ulaz u park.

U centralnom dijelu površine, planirana je pješačka komunikacija u obliku kružne staze koja povezuje cijeli prostor i dječje igralište, a ujedno vrši svrhu centralne šetnice parka.

Površina za rekreaciju planirana je u sjeverozapadnom dijelu uz stazu i klupe, zaštićena od prometnice i parkirališta niskom i visokom vegetacijom. Unutar zone rekreacije planirane su sprave za vježbu.

Prostor dječjeg igrališta planiran je u istočnom dijelu površine, odmaknuto od prometnica i parkirališta te zaštićeno vegetacijom i ogradom sa sjeverne, istočne i južne strane. Tlocrtno je nepravilnog oblika, a osnovni oblikovni element su krugovi te izmjena boja podloge (lijevana guma). Unutar dječjeg igrališta biti će postavljene sprave za igru za više dobnih skupina te su planirane zone sa klupama i stolovima.

Zaštitna vegetacijska zona planirana je uz sjeverni, istočni i jugoistočni rub kao živa ograda uz koju se naslanja grmlje i drveće piramidalnog habitusa koje uz postojeća stabla čini sklop guste sadnje niže i više vegetacije. Služi kao zaštita od buke te će utjecati na smanjenje emisija čestica i prašine s prometnice što će pozitivno utjecati na boravak u tom prostoru. Mjestimična sadnja pojavljivat će se na cijelom području lokacije. Postojeća visoka vegetacija će se u zadržati.

News