References
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Naši djelatnici su ovlašteni inženjeri s više od 10 godina iskustva na stručnim poslovima zaštite okoliša i krajobrazne arhitekture.

STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

2017.

 • Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Jelsa 2016-2020
 • Strateška studija utjecaja na okoliš: Strategija razvoja Grada Omiša do 2020.
 • Strateška studija utjecaja na okoliš: Županijska razvojna strategija Istarske županije do 2020. godine

ELABORATI ZAŠTITE OKOLIŠA

2017.

 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja sjevernog lukobrana na otoku Sveta Katarina unutar luke otvorene za javni promet županijskog značaja – Luke Rovinj
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Marindvor, Štitnjak, Kunovci i Bankovci
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Izgradnja kanalizacijskih mreža Grada Požege
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Izgradnja sustava odvodnje Trenkovo, Trnovac i Antunovac (I. faza – sustav odvodnje naselja Trenkovo – Trnovac)
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Odvodnja naselja Frkljevci i Kadanovci u gradu Pleternici
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Odvodnja naselja gradac u gradu Pleternici
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Pleternica
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja sjevernog lukobrana na otoku Sveta Katarina unutar luke otvorene za javni promet županijskog značaja – Luke Rovinj
 • Elaborat procjene utjecaja na ekološku mrežu za zahvat: Rekonstrukcija, nadogradnja i obnova (remont) željezničke pruge M103 Dugo Selo – Novska, faza I.
 • Elaborat procjene utjecaja na stanje vodnih tijela za zahvat: Rekonstrukcija, nadogradnja i obnova (remont) željezničke pruge M103 Dugo Selo – Novska, faza I.
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja lijevoobalnog savskog nasipa u km 23+000 do km 23+750 u Rušćici s izgradnjom ustave i crpne stanice Glogova
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja zaštitnih pomorskih građevina i uređenje obalnog pojasa na lokaciji Zavala
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje kompletne infrastrukture servisne zone Zabrda u Vrbniku
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Gradnja građevine ugostiteljske namjene i pripadajuće infrastrukture na lokaciji dijela priobalnog područja Trstenik-Radoševac
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Kanalizacijski sustav naselja Đulovac sa rekonstrukcijom postojeće vodovodne mreže
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Retencija Reka
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija državne ceste DC207, od GP Lupinjak do kružnog toka u Đurmancu
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija lijeve obale rijeke Dobre u Tomašnici
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija i dogradnja luke stari porat u Brelima
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Vodoopskrbni podsustav „Bastaji“ - Rekonstrukcija i dogradnja vodospreme Škodinovac
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija i proširenje spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Gornja Vrijeska
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Objekti vodoopskrbe naselja Sevid na području Općine Marina - vodosprema „Sevid II“ s pripadajućim cjevovodima i Vodoopskrbna mreža gornjeg dijela naselja Sevid na području Općine Marina

Our Clients

News