Projects
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Elaborat krajobraznog uređenja Golf igralište Porto Mariccio

Prostor lokacije zahvata karakterizira izrazita slojevitost vegetacije po visini i obraslosti gdje se posebno ističu kvalitetna visoka stabla koja su u velikom broju obrasla penjačicama. Najveću površinu lokacije zahvata zauzima visoka vegetacija odrasle šume te niska i srednje visoka vegetacija grmlja i makije. Teren je slabo prohodan zbog guste vegetacije koja je u zarastanju, a mjestimično se pojavljuju otvorene površine niske vegetacije travnjaka.

Planirano je ukloniti postojeću vegetaciju samo na području planiranog zahvata, a na ostalom okolnom području planirano je zadržati postojeću vegetaciju kako bi se očuvala prirodna vrijednost i kvaliteta prostora.

Krajobraznim rješenjem planirana je sadnja biljnog materijala s oblikovno estetskom i zaštitnom funkcijom koja se temelji na autohtonim svojtama pogodnim za mikroklimatske uvjete lokacije zahvata u kombinaciji s ukrasnim vrstama na području oko vila. Također, planirano je i čišćenje raslinja ispod stabala u zoni pored golf terena kako bi se taj prostor i vizualno pročistio i razrahlio te zadržala kvalitetna visoka vegetacija. Planiranim zahvatom stvorit će se novi element u prostoru te će taj prostor dobiti novi identitet kao turistička destinacija. Uz zadržavanje većeg broja postojeće vegetacije i očuvanje autohtonih vrsta i sadnju novog autohtonog biljnog materijala te sadnju ukrasnih biljnih vrsta, stvorit će se prostor visokih boravišnih prirodnih i oblikovnih kvaliteta.

News