Projects
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Pula - Šijanski sliv - gornji dio

IZP_etapa1-0402-2

Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja
Odvodnja voda s pratećim građevinama u funkciji osiguranja od štetnog djelovanja vode - Šijanski sliv - gornji dio

S obzirom da predmetni zahvat djelomično zadire u prostor šume, krajobraznim uređenjem, odnosno točnije rečeno sanacijom potrebno je predvidjeti zamjensku sadnju stablašica pri čijem odabiru je važno voditi računa ne samo o njihovoj autohtonosti za područje šijanske šume nego i o ekološkim i stanišnim svojstvima. Ozelenjavanje predmetne lokacije treba provesti vrstama koje odgovaraju ekološkim uvjetima i prostornim mogućnostima sa funkcijom zaštite šumskog ruba, nadoknadom izgubljenog biljnog fonda te uspostavljanjem stabilnog ekosustava šumskog ruba. Posljednje navedeno se postiže slojevitom sadnjom prizemnog rašća, visokog grmlja te stablašica guste krošnje.

Potrebna svojstva vrsta predviđenih za interpolaciju u stanište s otežanim uvjetima rasta, koje je izloženo svim negativnim utjecajima izazvanim blizinom prometnice, jesu habitualna robusnost odnosno biološka virulentnost, dobro obnavljanje po redukcijskom rezu i dobro ukorjenjivanje.

News