Reference
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija
Naši djelatnici su ovlašteni inženjeri s više od 10 godina iskustva na stručnim poslovima zaštite okoliša i krajobrazne arhitekture.
 
STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

2020.

 • Strateška studija utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja prometa na području Općine Vrbnik za razdoblje 2018.-2023.

2019.

 • Strateška procjena utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Uvala Melska“ (Risika)

2018.

 • Strateška procjena utjecaja na okoliš Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Dugog Sela
 • Strateška studija utjecaja 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra na okoliš
 • Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije do 2020. godine
2017.
 • Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Jelsa 2016-2020
 • Strateška studija utjecaja na okoliš: Strategija razvoja Grada Omiša do 2020.
 • Strateška studija utjecaja na okoliš: Županijska razvojna strategija Istarske županije do 2020. godine
 
ELABORATI ZAŠTITE OKOLIŠA

2021.

 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za: Izmjena zahvata Sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Pregrada
 • Elaborat zaštite okoliša za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sunčana elektrana snage 9,99MW na lokaciji Zabok
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja sunčane elektrane JAVA IVANEC i sunčanih elektrana IVANEC 1 do IVANEC 15, Varaždinska županija
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Objedinjavanje zahvata Vodosprema SELINE s pristupnim putem" i Procrpna stanica i vodosprem PRIBUDE s pripadajućim cjevovodima i pristupnim putevima" s preostalim dijelom dogradnje sekundarnih cjevovoda mreže vodoopskrbnog sustava Muć
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pogon za preradu i proizvodnju vina na k.č. 1375 k.o. Smilčić
 • Elaborat zaštite okoliša za odlaganje materijala iz iskopa nastalog prilikom izvođenja radova rekonstrukcije građevine namijenjene nautičkom turizmu 1. skupine – rekonstrukcija gatova u Marini ''Dalmacija''
 • Elaborat zaštite okoliša za uređenje obalnog pojasa Batalaža
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Crpljenje podzemne vode za potrebe opskrbe restorana na k.č. 335/2 k.o. Poklek , Zagrebačka županija, u količinama do 10 000 m3/god
 • Elaborat zaštite okoliša s izračunom prema metodologiji kombiniranog pristupa za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: izgradnja javnog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Đulovac i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: preuređenje trase uskotračne željeznice ''Ćiro'' u biciklističku stazu ''Ćirova staza''
 • Elaborat usklađenosti s mjerama zaštite okoliša za zahvat: Sustav navodnjavanja Donja Neretva - podsustav Opuzen etapa I – pregrada na rijeci Neretvi
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Zaštita od erozije lijeve obale rijeke Drave u rkm 216.5 kod naselja Otočka
 • Elaborat zaštite okoliša za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sunčane elektrane ''Dugo Selo 1,2,3,4''
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Prelaganje potoka Bresnica u Čabdinu
 • Izrada elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekreacijski centar Puhovo

2020.

 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Regulacija bujice Brusje-Crni dol u Podgori
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja na području Općine Žakanje: Žakanje, Jurovski Brod i Bubnjarački Brod
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija kaptaže na izvoru Lončarevo vrelo sa spojnim cjevovodom
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sliv Ođenica – Akumulacija Franjevina sa uređenjem korita Ođenice do nove akumulacije Bajer
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Igrane i Živogošće Porat i sustav vodoopskrbe u naselju Živogošće Porat
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje potoka Ledenik u Bruvnu
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste D35 od km 4+200 do km 7+222
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pretovarna stanica Gospić
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Obaloutvrda na rijeci Korani kod sela Korana, općina Plitvička Jezera, Karlovačka i Ličko-senjska županija
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje vodotoka Rivina jaruga u Skradinu
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija državne ceste DC540 od km 0+000 do km 14+859
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sortirnica Grada Splita
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Povećanje crpljenja podzemnih voda s 60.000 m³/god na 90.000 m³/god iz zdenca G1 na k.č.br. 907/2, k.o. Hercegovac
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Povećanje kapaciteta crpljenja prirodne mineralne vode u Sv. Jani za potrebe punionice bezalkoholnih pića i mineralne vode Jamnica plus d.o.o. u Svetojanskim Toplicama
 • Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Povezivanje južne Dalmacije
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Nogometni centar Mali Lošinj – Čikat
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukciji DC75 na dionici St. Rozelo – Antenal – Tar, uključivo most na rijeci Mirni
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izmjena zahvata sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Rakitovac u Gospiću
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Fotonaponska elektrana i srednjenaponsko postrojenje
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pogon za obradu i skladištenje opasnog i neopasnog otpada u Grubišnom Polju - izmjena zahvata uvođenjem postupka oporabe neopasnog otpada (R3) postupkom katalitičke depolimerizacije
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš: Izgradnja sunčane elektrane Zabok, Krapinsko-zagorska županija

2019.

 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija državne ceste DC22, dionica Guščerovec-Križevci
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje Male Paklenice u Selinama
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Gradnja prilazne nerazvrstane ceste Vajavina-Vojak u naselju Vrbnik
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sortirnica Grada Gospića
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Odvodnja otpadnih voda obalnog područja predjela Strožanac u Podstrani
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja vodoopskrbe i sanitarne odvodnje od ulice Put Žanjeve Drage do građevinske zone Boškinac u Staroj Novalji
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izmjena sustava navodnjavanja Donja Neretva, podsustav Opuzen – povećanje brodske prevodnice na mobilnoj pregradi na rijeci Neretvi
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Dogradnja i uređenje luke otvorene za javni promet Privlaka u uvali Loznica
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Dogradnja luke Kali – uvala Batalaža
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija državne ceste DC41, dionica Koprivnička Rijeka - Vojakovački Kloštar
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje u rubnim naseljima Lipika i Pakraca
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija kanala na Jelsi u Karlovcu
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija desne obale rijeke Gornje Dobre uzvodno od brane Bukovnik
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje korita bujice Granića potok u Promajni (Općina Baška Voda)
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Ustava Stara Drava u Bilju
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija desne obale rijeke Gornje Dobre uzvodno od brane Bukovnik
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Vodoopskrba naselja Fonovići - Kamenjari - Kušari 
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Komin, Grad Ploče, Dubrovačko-neretvanska županija
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija državne ceste DC3 od rotora Švarča do raskrižja državnih cesta DC3 i DC23 duljine 5,2 km
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda šireg središta naselja Topusko i naselja Velika Vranovina
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje luke otvorene za javni promet Mimice
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje luke otvorene za javni promet Pisak
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Retencija Kalanjevac
 • Elaborat zaštite okoliša: Odlaganje materijala iz iskopa nastalog prilikom izvođenja radova na izgradnji ribarske luke Lamjana u more
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja sunčane elektrane Ustrine
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja sustava zaštite od poplava naselja Punitovci
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja pješačke staze i javne rasvjete uz potok Šumetlica, od mosta u Zrinskoj ulici do dijela Potočne ulice
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Regulacija bujice Brusje-Crni dol u Podgori
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Dogradnja i uređenje luke otvorene za javni promet Fažana

2018.

 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Regulacija potoka Ratković u Ogulinu
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu zahvata: pomorski putnički terminal, Vela Luka
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu zahvata: Istočna obilaznica grada Bjelovara – 3. dionica od km 3+440 do km 4+440
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje i proširenje plažne površine ispred hotela Amfora, grad Hvar, otok Hvar
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu zahvata: Novi putnički terminal Međunarodne zračne luke Zagreb
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Drave – Otočka rkm 216,5
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad Grada Gospića
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija državne ceste DC113, dionica Supetar- Nerežišća- od km 5+800 do km 8+100 (od križanja Donji Humac do početka križanja za Nerežišća) duljine 2,3 km
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Vodoopskrbni podsustav visoke zone Žolekov Breg
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje luke otvorene za javni promet Vrgada
 • EZO u provedbi ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za sanaciju dijela korita rijeke Save i donjeg ustroja mosta Ivanja Reka u km 39+223
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja nasipa kupe, obaloutvrde, zaštitnog zida i objekata sustava odvodnje zaobalja unutar trase nasipa, na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice
 • Elaborat zaštite okoliša za uređenje ušća vodotoka Miljašić jaruge u Ninu
 • Elaborat zaštite okoliša za projekt rekonstrukcije lijevog obalnog zida na vodotoku Karišnica
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Dogradnja luke otvorene za javni promet Sutivan
 • Biološki istražni radovi i dopuna Elaborata zaštite okoliša za zahvat: uređenje luke otvorene za javni promet Vrgada
 • Elaborat zaštite okoliša za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC113, dionica Supetar-Nerežišća od km 5+800 do km 8+100 (od križanja za Donji Humac do početka križanja za Nerežišća), duljine 2,3 km
2017.
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja sjevernog lukobrana na otoku Sveta Katarina unutar luke otvorene za javni promet županijskog značaja – Luke Rovinj
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Marindvor, Štitnjak, Kunovci i Bankovci
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Izgradnja kanalizacijskih mreža Grada Požege
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Izgradnja sustava odvodnje Trenkovo, Trnovac i Antunovac (I. faza – sustav odvodnje naselja Trenkovo – Trnovac)
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Odvodnja naselja Frkljevci i Kadanovci u gradu Pleternici
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Odvodnja naselja gradac u gradu Pleternici
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Pleternica
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja sjevernog lukobrana na otoku Sveta Katarina unutar luke otvorene za javni promet županijskog značaja – Luke Rovinj
 • Elaborat procjene utjecaja na ekološku mrežu za zahvat: Rekonstrukcija, nadogradnja i obnova (remont) željezničke pruge M103 Dugo Selo – Novska, faza I.
 • Elaborat procjene utjecaja na stanje vodnih tijela za zahvat: Rekonstrukcija, nadogradnja i obnova (remont) željezničke pruge M103 Dugo Selo – Novska, faza I.
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja lijevoobalnog savskog nasipa u km 23+000 do km 23+750 u Rušćici s izgradnjom ustave i crpne stanice Glogova
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja zaštitnih pomorskih građevina i uređenje obalnog pojasa na lokaciji Zavala
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje kompletne infrastrukture servisne zone Zabrda u Vrbniku
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Gradnja građevine ugostiteljske namjene i pripadajuće infrastrukture na lokaciji dijela priobalnog područja Trstenik-Radoševac
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Kanalizacijski sustav naselja Đulovac sa rekonstrukcijom postojeće vodovodne mreže
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Retencija Reka
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija državne ceste DC207, od GP Lupinjak do kružnog toka u Đurmancu
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija lijeve obale rijeke Dobre u Tomašnici
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija i dogradnja luke stari porat u Brelima
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Vodoopskrbni podsustav „Bastaji“ - Rekonstrukcija i dogradnja vodospreme Škodinovac
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija i proširenje spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Gornja Vrijeska
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Objekti vodoopskrbe naselja Sevid na području Općine Marina - vodosprema „Sevid II“ s pripadajućim cjevovodima i Vodoopskrbna mreža gornjeg dijela naselja Sevid na području Općine Marina
2016.
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija i dogradnja ACI marine Rovinj
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Novi putnički terminal zračne luke Zagreb
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja interventnog helidroma Mirca
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja pristaništa za ribarske brodove i kružnog toka u korijenu uvale Radonja
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Revitalizacija CHE Fužine
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Vodoopskrbni sustav Daruvar
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja zgrade DVD Supetar
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat:  Izmjena zahvata – terminal za rasute terete u luci Ploče
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pretovarna stanica Vela Luka
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pretovarna stanica Ploče
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pretovarna stanica Mljet
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pretovarna stanica Lastovo
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pretovarna stanica Janjina
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pretovarna stanica Dubrovnik
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje obalnog pojasa Treće lučice – Pučišća
 • Elaborat utjecaja na stanje vodnih tijela za projekt modernizacija i elektrifikacija pruge Zaprešić-Zabok
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: UPOV Stara Baška
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pogon za preradu i pakiranje orašastih plodova Vaveda
 • Elaborat zaštite okoliša o načinu iskopa, prijevozu i konačnom odlaganju materijala iz ACI marine Rovinj na predloženu deponiju u more
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija HE Senj
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: sanacija korita rijeke Lonje u poslovno-industrijskoj zoni Mlaka od km 12+079 do km 12+504
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: sanacija odrona rijeke Lonje kod mjesta Negovec od km 9+750 do km 10+170
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada ''Jagodnjak 1''
 • Elaborat zaštite okoliša za izgradnju tehničke radionice i garaže unutar vojnog poligona ''Eugen Kvaternik„
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izmjena zahvata izgradnje Vjetroelektrane Oton
 • Separat analize utjecaja 5 (pet) lokacija UPOV-a na podzemne vode unutar Elaborata zaštite okoliša aglomeracije Buzet
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija slapa na donjoj Dobri u Lišnici
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu zahvata: Tvornica za preradu krumpira Adria Snack Company d.o.o. u Hercegovcu s izgradnjom skladišta krumpira i skladišta gotove robe
2015.
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Mala hidroelektrana Crljenac na rijeci Glini
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde, zaštitnog zida i objekata sustava odvodnje zaobalja unutar trase nasipa, na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: sanacija i uređenje obalne šetnice u Maslenici
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: izmjena sanacije odlagališta Treskavac - Izgradnja uređaja za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda s elektranom na bioplin
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija potoka Šumetlica u Novoj Gradiški
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Regulacija vodotoka Toplica u Daruvaru
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Reciklažno dvorište u sklopu sanacije odlagališta komunalnog otpada Sović laz, Delnice
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu zahvata: Novi putnički terminal zračne luke Zagreb
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu zahvata: Rekonstrukcija postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Delnica
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija hidroelektrane Zeleni vir
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Vjetroelektrana Mideno brdo
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Podizanje višegodišnjih nasada aronije
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Proširenje mjesnog groblja Bistra
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija i dogradnja ACI marine Supetarska Draga
 • Elaborat gospodarenja otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja i oporabe otpada na lokaciji Veliko Trgovišće, Stanka Pinjuha 17
 • Izvod iz prostorno planske dokumentacije za Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sustav odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Otočac
 
STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I SEPARATI UNUTAR STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ

2020.

 • Studija o utjecaju na okoliš za zahvat: Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na području budućeg eksploatacijskog polja „Darda“ (Švajcerova ada)
 • Studija izvedivosti za obilaznicu Svetog Ivana Zeline (poglavlja zaštite okoliša)
 • Studija utjecaja na okoliš za zahvat: Retencija Reka

2019.

 • Studija izvedivosti projekta: novi ulaz u Split - čvor Vučevica na A1 – tunel Kozjak – čvor na DC8 - trajektna luka Split (poglavlja zaštite okoliša)

2018.

 • Studija o utjecaju zahvata na okoliš: Izgradnja slapa na Donjoj Dobri u Lišnici, od zajedničkog interesa sa HEP-om
 • Studija o utjecaju na okoliš za: Projekt Drava LIFE Integrated River Management
 • Studija o utjecaju zahvata na okoliš: Ribarska luka u Veloj Luci
 • Studija utjecaja na okoliš HE Kosinj (Buka, Geologija, Geomorfologija, Georaznolikost)
 • Studija utjecaja na okoliš HE Senj2 (Buka, Geologija, Geomorfologija, Georaznolikost)
 • Studija izvodljivosti obilaznice Murskog Središća (poglavlja zaštite okoliša)
2016.
 • Studija utjecaja na okoliš Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Pule
 • Studija utjecaja na okoliš: Aglomeracija Plitvička jezera (prostorno-planska dokumentacija)
 • Studija utjecaja na okoliš: HE Senj2, Kosinj (poglavlja: Buka, Geologija, Geomorfologija, Georaznolikost)
 • Separat unutar Studije o utjecaju na okoliš o krajobraznim značajkama i utjecaju na krajobraz golf igrališta Stancija Grande

2015.

 • Studija o utjecaju na okoliš vjetroelektrana Korlat, Grad Benkovac, Zadarska županija
 
KLIMATSKE PROMJENE

2021.

 • Mjere za smanjivanje razine prizemnog ozona na području grada Velika Gorica

2020.

 • Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Zadra (2015. – 2019.)
 • Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Zadra (2020. – 2024.)
 • Izračun ugljičnog otiska Zračne luke Zadar za potrebe dobivanja Level 1 Airport Carbon Accreditation Zračne luke Zadar

2019.

 • Verifikacija podataka i izračuna aplikacije za produljenje Level 2 Airport Carbon Accreditation Međunarodne zračne luke Zagreb
2017.
 • Elaborat procjene utjecaja klimatskih promjena za zahvat: Rekonstrukcija, nadogradnja i obnova (remont) željezničke pruge M103 Dugo Selo – Novska, faza I.
2016.
 • Studija opravdanosti državne ceste d403 od čvora Škurinje do luke Rijeka
 • Studija izvodljivosti obilaznice Nedelišća i Pušćina
 • Studija izvodivosti obilaznice Dicma
 • Studija opravdanosti za istočnu veznu cestu Slavonski Brod
 • Separat unutar Studije izvodljivosti o nastanku emisija stakleničkih plinova i utjecaju klimatskih promjena za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Krapinske Toplice
 • Separat unutar Studije izvodljivosti o nastanku emisija stakleničkih plinova i utjecaju klimatskih promjena za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pregrada
 • Separat unutar Studije izvodljivosti o nastanku emisija stakleničkih plinova i utjecaju klimatskih promjena za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Okučani
 • Separat unutar Studije izvodljivosti o nastanku emisija stakleničkih plinova i utjecaju klimatskih promjena za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Staro Petrovo Selo
 • Separat unutar Studije izvodljivosti o nastanku emisija stakleničkih plinova i utjecaju klimatskih promjena za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Buzet
2015.
 • Verifikacija podataka i izračuna aplikacije za produljenje Level 2 Airport Carbon Accreditation Međunarodne zračne luke Zagreb
STUDIJE GLAVNE OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZA EKOLOŠKU MREŽU

2021.

 • Studija za provođenje postupka glavne ocjene zahvata ''sanacije lijeve i desne obale G. Dobre uzvodno od brane Bukovnik u Ogulinu''
 • Studija Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sunčane elektrane Bednja zapad

2020.

 • Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu: Izgradnja sunčane elektrane Bednja – zapad 15,5 MW
 • Novelacija Studije glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat ''Mala hidroelektrana Krčić 4''
 • Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu: Sunčana elektrana Ustrine za ekološku mrežu

2019.

 • Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu: Sustav zaštite od poplava Karlovačko-sisačkog područja – sisačko područje
 • Studija glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata: Izgradnja sunčane elektrane ''Orlec Trinket – zapad''
 • Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu: Izrada obaloutvrde na rijeci Dravi kod naselja Otočka na lijevoj obali u rkm 216,5
 • Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu: Izrada obaloutvrde na rijeci Dravi kod naselja Brodić na desnoj obali u rkm 183

2018.

 • Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu: Sustav zaštite od poplava Karlovačko-sisačkog područja - karlovačko područje
 • Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu: Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Kupe u Starom Farkašiću
 • Glavna ocjena o prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata: uređenje stare Drave na području Noskovačke bare
 • Poglavlje glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu u sklopu Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Omiša do 2020.
 • Poglavlje glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu u sklopu Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine

2017.

 • Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu: Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde, zaštitnog zida i objekata sustava odvodnje zaobalja unutar trase nasipa, na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice
2016.
 • Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu: Održavanje korita potoka Dretulja i Vrnjika
 • Studija Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: Vjetroelektrana Mideno brdo"
 • Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu: „Zaštita naselja Gradac i grada Pleternice od velikih voda rijeke Orljave - 2. etapa: izgradnja obaloutvrde na desnoj obali rijeke Orljave od stacionaže 35+650.22 do 35+900.22.“
 • Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu: Održavanje korita rijeke Dretulje
ECOLABEL

2021.

 • Elaborat o usklađenosti deterdženata za pranje rublja proizvođača Ecology 108 d.o.o. s mjerilima za skupinu proizvoda detersženti za pranje rublja u svrhu produljenja znaka zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel
 • Izrada Elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima za skupinu proizvoda ''Upijajući papir i proizvodi od upijajućeg papira'' u svrhu dodjele znaka zaštite okoliša EU Ecolabel

2020.

 • Elaborat o usklađenosti proizvoda s mjerilima za skupinu proizvoda „Upijajući papir i proizvodi od upijajućeg papira“ u svrhu dodjele znaka zaštite okoliša EU Ecolabel
 • Temeljno izvješće za postrojenje tvornice Buzet – Faza 4

2019.

 • Elaborat o usklađenosti proizvoda EcoBianco s mjerilima za skupinu proizvoda „deterdženti za pranje rublja“ u svrhu dodjele znaka zaštite okoliša Europske unije –EU Ecolabel

2018.

 • Izrada analize potencijala proizvođača i pružatelja usluga za apliciranje eko-oznake

2017.

 • Elaborat o usklađenosti Orsera Camping Resorta s mjerilima za skupinu proizvoda „turistički smještaj“ u svrhu dodjele znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel
 • Elaborat o usklađenosti Solaris Camping Resorta s mjerilima za skupinu proizvoda „turistički smještaj“ u svrhu dodjele znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel
 • Elaborat o usklađenosti Istra Sunny Camping-a s mjerilima za skupinu proizvoda „turistički smještaj“ u svrhu dodjele znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel
 • Elaborat o usklađenosti Ježevac Premium Camping Resorta s mjerilima za skupinu proizvoda „turistički smještaj“ u svrhu dodjele znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel
 • Elaborat o usklađenosti Krk Premium Camping Resorta s mjerilima za skupinu proizvoda „turistički smještaj“ u svrhu dodjele znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel
 • Elaborat o usklađenosti Lanterna Premium Camping Resorta s mjerilima za skupinu proizvoda „turistički smještaj“ u svrhu dodjele znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel
2015.
 • Elaborat o usklađenosti proizvoda Ecosuper s mjerilima za skupinu proizvoda deterdženti za pranje rublja u svrhu dodjele znaka zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel
KRAJOBRAZ

2021.

 • Idejno rješenje - koncept revitalizacije potoka Želin i povezivanja urbanog dijela Velike Gorice s rijekom Odrom
 • Pilot-projekt moguće primjene rješenja utemeljenih na prirodi u odabranom javnom urbanom prostoru – Remiza
 • Novelacija glavnog projekta krajobraznog uređenja ''Krajobrazno uređenje prostora uz šetnicu od plaže Vajavina do plaže Kozica''
 • Izrada projekta krajobraznog uređenja eksploatacijskog polja ''Brestovci''

2020.

 • Izvedbeni projekt - arhitektonski krajobrazni projekt: Sustav oborinske odvodnje s rekonstrukcijom postojećih prometnica, izgradnjom nogostupa i rekonstrukcijom javne rasvjete ulice sv. Benedikt na slivu veličine 50 ha
 • Projekt uređenja (arhitektonski projekt i projekt  krajobraznog uređenja): Uređenje i opremanje planinarsko-poučne staze – područje južnog dijela masiva Učke
 • Projektna dokumentacija za uređenje i opremanje planinarsko-poučne staze uz uspostavu vidikovca i botaničkog vrta na k.č. 2905/107 k.o. Plomin i k.č. 2905/382 k.o. Plomin
 • Projektna dokumentacija za uređenje zelene površine sa senzoričkim parkom u sklopu obnove doma „Slava Raškaj“, Vladimira Nazora 47, Zagreb, k.č. 1247, k.o. Centar
 • Izrada projektno - tehničke dokumentacije za uređenje i opremanje pješačko-poučne staze Plomin-Plomin luka

2019.

 • Elaborat krajobraznog uređenja: Glavni projekt hortikulturnog uređenja staklenika interpretacijskog centra uz planinarski dom na Malačkoj
 • Elaborat krajobraznog uređenja: Izgradnja nasipa kupe, obaloutvrde i
 • zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice - 1. etapa
 • Elaborat krajobraznog uređenja: Izgradnja nasipa kupe, obaloutvrde i
 • zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice - 2. etapa
 • Krajobrazno-konzervatorska studija perivoja dvorca Stubički Golubovec
 • Elaborat krajobraznog uređenja: Luka otvorena za javni promet Polačišta
 • Idejni projekt – elaborat krajobraznog uređenja: Sustav oborinske odvodnje s rekonstrukcijom postojećih prometnica, izgradnjom nogostupa i rekonstrukcijom javne rasvjete ulice sv. Benedikt na slivu veličine 50 ha
 • Glavni projekt - arhitektonski krajobrazni projekt: Sustav oborinske odvodnje s rekonstrukcijom postojećih prometnica, izgradnjom nogostupa i rekonstrukcijom javne rasvjete ulice sv. Benedikt na slivu veličine 50 ha
 • Idejni projekt – elaborat krajobraznog uređenja: Sustav oborinske odvodnje s rekonstrukcijom postojećih prometnica, izgradnjom nogostupa i rekonstrukcijom javne rasvjete u općini Stupnik na slivu veličine 30 ha

2018.

 • Idejno rješenje spomen park braniteljima domovinskog rata općine Bednja – 1. nagrada
 • Valorizacija stabala na prostoru iza nekadašnje upravne zgrade TKZ-a 
 • Glavni projekt krajobraznog uređenja - faza 3.1._spojna cesta Zabok – Krapina
 • Glavni/Izvedbeni projekt: spomen park braniteljima domovinskog rata općine Bednja
 • Glavni projekt – Projekt obnove Gradskog parka u Vrgorcu
 • Strategija krajobraznog uređenja grada Ludbrega
2017.
 • Glavni projekt - Obnova i revitalizacija I. i II. Jezera u Parku Maksimir
 • Glavni projekt krajobraznog uređenja vjetroelektrana Oton do 26 MW I. Faza i II. Faza 10 MW Grad Knin i Općina Ervenik
 • Elaborat krajobraznog uređenja - Eksploatacijsko polje ''Duboka draga''
 • Elaborat krajobraznog uređenja - Eksploatacijsko polje ''Vid''
 • Elaborat krajobraznog uređenja - Eksploatacijsko polje ''Vedro''
 • Elaborat krajobraznog uređenja - eksploatacijsko polje - ''Osoje''
 • Elaborat krajobraznog uređenja - Prošireno eksploatacijsko polje ''Očura II''
 • Elaborat krajobraznog uređenja - golf igralište Porto Mariccio
 • Idejni i glavni projekt krajobrazno uređenje okoliša starog grada u Đurđevcu
2016.
 • Glavni i izvedbeni projekt Krajobraznog uređenja restoran, odmorište i vidikovac, Zoološki vrt, Zagreb (u sklopu projekta modernizacija Zoološkog Vrta – I. Faza)
 • Elaborat krajobraznog uređenja županijski centar za gospodarenje otpadom „Lučino razdolje“
 • Glavni projekt krajobraznog uređenja HE Zeleni Vir
 • Glavno-izvedbeni projekt krajobraznog uređenja javne zelene površine naselja Đelekovec - Park ''Centar''
 • Glavno-izvedbeni projekt krajobraznog uređenja javne zelene površine naselja Đelekovec - Park i dječje igralište ''Škola''
 • Glavno-izvedbeni projekt krajobraznog uređenja javne zelene površine naselja Đelekovec park i dječje igralište ''Eko-zona"
 • Nadzor nad izvođenjem radova krajobraznog uređenja: Izgradnja priključne prometnice istočna obilaznica Velike Gorice – zračna luka Zagreb, duljine 1,92 km – građevinski dio i prelaganje instalacija
 • Glavni projekt krajobraznog uređenja KO Oton, KO Žagrović, KO Očestovo i KO Pađene
 • Idejni projekt krajobraznog uređenja Park s dječjim igralištem i sportskom rekreacijom na zelenoj površini između Pantovčaka i Zelengaja
 • Elaborat krajobraznog uređenja eksploatacijsko polje ''Mikolinac-JL''
2015.
 • Glavni i izvedbeni projekt krajobraznog uređenja odvodnje voda s pratećim građevinama u funkciji osiguranja od štetnog djelovanja vode - Šijanski sliv - gornji dio"
 • Nadzor nad izvođenjem radova krajobraznog uređenja izgradnja drugog (južnog) i rekonstrukcija postojećeg (sjevernog) kolnika državne ceste D36 (Zagrebačka ulica) u gradu Sisku, od spojne ceste do državne ceste D37 u duljini cca 1400 m
 • Rekonstrukcija postojeće staze od naselja hrvatsko do Donjih Kupara, Nacionalni park Risnjak
OSTALO

2020.

 • Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u rezervatu Lokrum
 • Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u arboretumu Trsteno
 • Studija i Strategija razvoja zelene infrastrukture Grada Križevaca do 2027.
 • Izrada i priprema projektnog prijedloga za Poziv na dostavu projektnih prijedloga '' Uspostava reciklažnih dvorišta''
 • Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi – Revitalizacija trga bana Josipa Jelačića u Karlovcu

2019.

 • Akcijski plan Pilot područja u okviru projekta „Ekoturizam srednje Europe: Alati za održivi turizam zaštićenih područja (CEETO)“
 • Studija za gospodarenje otpadom na području Nacionalnog parka Kornati
 • Akcijski plan upravljanja posjetiteljima za područje Značajnog krajobraza „Zelenjak-Risvička i Cesarska gora“ i područje ekološke mreže HR20011115 Strahinjčica (u sklopu projekta Zagorje ABECEDA Prirode)
 • Studija bio-ekološke valorizacije i prostorne analize dijela Natura 2000 područja – Kupa na području Karlovačke županije
 • Projekt NATURAVITA – Utvrđivanje retencijskog kapaciteta i nultog stanja voda i o vodama ovisnih ekosustava

2018.

 • Stručna podloga zahtjeva za ishođenje Okolišne dozvole – odabrana poglavlja za postrojenje Tvornice Buzet
 • Projekt SUPREME - Supporting maritime spatial planning in the Eastern Mediterranean
2016.
 • Studija uvođenja europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS)
 • Izvješće o programu praćenja stanja ekološke mreže za gradnju male hidroelektrane „Dabrova dolina 1“ na rijeci Mrežnici - nakon izgradnje i prije puštanja u rad"
REFERENCE NAŠIH STRUČNJAKA
Izrada Strateških studija o utjecaju na okoliš strategija, planova i programa (SSUO) i Glavnih ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu strategija, planova i programa (GO)
2017.
 • SSUO/ GO Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita
 • SSUO/ GO Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020.
 • Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Jelsa za razdoblje 2015. – 2020.
 • Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Omiša do 2020. godine
2016.
 • SSUO/ GO Plana upravljanja vodnim područjem Jadranskog mora na području Federacije BiH
 • SSUO Županijske razvojne strategije Dubrovačko -neretvanske županije do 2020. godine
 • SSUO/ GO Prostornog plana Bjelovarsko- bilogorske županije
2015.
 • SSUO/ GO Prostornog plana Požeško- slavonske županije
 • GO Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije, za razdoblje 2013.–2017.
 • SSUO/ GO Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske
2013.
 • SSUO Nacionalnog strateškog plana razvoja ribarstva i Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007.- 2013.
2012.
 • SSUO/ GO Prostornog plana Primorsko – goranske županije
Izrada Studija o utjecaju zahvata na okoliš (SUO) i Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku
mrežu (GO)
2016.
 • Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu: Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde, zaštitnog zida i objekata sustava odvodnje zaobalja unutar trase nasipa, na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice
 • Studija o utjecaju na okoliš s glavnom ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu – Vjetroelektrana Korlat

2015.

 • SUO sustav navodnjavanja Bekijsko polje (BiH)
 • SUO/ GO sustav navodnjavanja Imotsko polje
2014.
 • SUO/ GO magistralnog plinovoda Bosiljevo- Sisak DN1000/100 bar
 • SUO zahvata eksploatacije tehničko-građevnog kamena na proširenom dijelu eksploatacijskog polja Mrkovac
2013.
 • SUO luke nautičkog turizma Šimuni, otok Pag
 • SUO sustav navodnjavanja Baranja
 • SUO/ GO sportsko rekreacijskog centra u granicama DPU „Jezero – Ružica Grad – Hercegovac“, Orahovica
 • Studija o utjecaju na okoliš magistralnog plinovoda Donji Miholjac - Belišće DN400/50bar
 • Studija o utjecaju na okoliš magistralnog plinovoda Kozarac – Sisak DN1000/100bar
2014.
 • Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu – Obnavljanje detaljnih melioracijskih građevina na poljima Veli i Mali lug na otoku Krku
 • Studija glavne ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu – eksploatacija gipsa na eksploatacijskom polju Begluci
 • Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije gipsa na eksploatacijskom polju Begluci
2012.
 • Studija o utjecaju na okoliš vjetroelektrane «Konavoska brda» 125MW
 • Studija o utjecaju na okoliš postrojenja Eurocable
 • Studija o utjecaju na okoliš termoelektrane Bravar 500MW
 • Studija o utjecaju na okoliš Novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb
2011.
 • Studija o utjecaju na okoliš Pilot projekta navodnjavanja donje Neretve – podsustav Koševo-Vrbovci
 • Studija o utjecaju na okoliš Pilot projekta navodnjavanja donje Neretve – podsustav Opuzen
2010.
 • SUO/ GO vjetroelektrane "Kom-Orjak-Greda", Grad Omiš
 • SUO/ GO trgovačkog centra „IKEA- Zagreb east“, Općina Rugvica
2009.
 • SUO trgovačkog centra „Shopping Center East“, Zagreb
 • Separat Studije o utjecaju na okoliš modernizacije i proširenja Čeličane CMC Sisak - Ocjena o usklađenosti planiranog zahvata s IPPC direktivom
 • Studija o utjecaju na okoliš vjetroelektrane «Voštane» - Grad Trilj
 • Studija o utjecaju na okoliš Golf igrališta „Praščarija“, Grad Novigrad
2008.
 • SUO eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Slatina" kod Gline
 • Studija o utjecaju na okoliš Magistralnog plinovoda Vodnjan – Umag
 • Studija o utjecaju na okoliš Golf igrališta „Brkač“, Općina Motovun
2007.
 • SUO eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Lapačke bare"
 • Studija o utjecaju na okoliš vjetroelektrane «Pađene» - Općina Ervenik
 • Studija o utjecaju na okoliš vjetroelektrane «Jasenice» - Općina Jasenice
 • Studija o utjecaju na okoliš vjetroelektrane «Munac» - Grad Labin
 • Studija o utjecaju na okoliš trgovačkog centra Špansko - Grad Zagreb
2006.
 • Studija o utjecaju na okoliš vjetroelektrane «Dubrovačko primorje» - Općina Dubrovačko primorje
 • Studija o utjecaju na okoliš hale za preradu mineralnih sirovina i upravne zgrade, Radonić – Grad Drniš
OSTALO
2014.
 • Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka na području mjerne postaje Marišćina prema izmjerenim koncentracijama prizemnog ozona
 • Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka na području mjerne postaje Viševac prema izmjerenim koncentracijama PM10 lebdećih čestica
 • Plan gospodarenja otpadom Grada Trogira za razdoblje 2014-2020
 • Plan gospodarenja otpadom Općine Viškovo za razdoblje 2014-2020
 • Plan gospodarenja otpadom Općine Žumberak za razdoblje 2014-2020
 • Studija razvoja zelene infrastrukture naselja Đelekovec
2013.
 • Analiza provođenja mjera zaštite okoliša određenih Rješenjem o prihvatljivosti Novog putničkog terminala zračne luke Zagreb za okoliš, za naselja Petina i Mala Kosnica
2011.
 • Studija izvedivosti opskrbe Republike Hrvatske plinom u sklopu projekta “Južni tok” – poglavlje F: Zahtjevi za zaštitu okoliša
2010.
 • Studija mogućnosti korištenja prostora za izgradnju sunčanih i vjetroelektrana na području Splitsko- dalmatinske županije

Naši klijenti

Novosti