References
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija
Naši djelatnici su ovlašteni inženjeri s više od 10 godina iskustva na stručnim poslovima zaštite okoliša i krajobrazne arhitekture.
STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
2017.
 • Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Jelsa 2016-2020
 • Strateška studija utjecaja na okoliš: Strategija razvoja Grada Omiša do 2020.
 • Strateška studija utjecaja na okoliš: Županijska razvojna strategija Istarske županije do 2020. godine
ELABORATI ZAŠTITE OKOLIŠA
2017.
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja sjevernog lukobrana na otoku Sveta Katarina unutar luke otvorene za javni promet županijskog značaja – Luke Rovinj
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Marindvor, Štitnjak, Kunovci i Bankovci
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Izgradnja kanalizacijskih mreža Grada Požege
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Izgradnja sustava odvodnje Trenkovo, Trnovac i Antunovac (I. faza – sustav odvodnje naselja Trenkovo – Trnovac)
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Odvodnja naselja Frkljevci i Kadanovci u gradu Pleternici
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Odvodnja naselja gradac u gradu Pleternici
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Pleternica
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja sjevernog lukobrana na otoku Sveta Katarina unutar luke otvorene za javni promet županijskog značaja – Luke Rovinj
 • Elaborat procjene utjecaja na ekološku mrežu za zahvat: Rekonstrukcija, nadogradnja i obnova (remont) željezničke pruge M103 Dugo Selo – Novska, faza I.
 • Elaborat procjene utjecaja na stanje vodnih tijela za zahvat: Rekonstrukcija, nadogradnja i obnova (remont) željezničke pruge M103 Dugo Selo – Novska, faza I.
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja lijevoobalnog savskog nasipa u km 23+000 do km 23+750 u Rušćici s izgradnjom ustave i crpne stanice Glogova
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja zaštitnih pomorskih građevina i uređenje obalnog pojasa na lokaciji Zavala
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje kompletne infrastrukture servisne zone Zabrda u Vrbniku
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Gradnja građevine ugostiteljske namjene i pripadajuće infrastrukture na lokaciji dijela priobalnog područja Trstenik-Radoševac
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Kanalizacijski sustav naselja Đulovac sa rekonstrukcijom postojeće vodovodne mreže
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Retencija Reka
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija državne ceste DC207, od GP Lupinjak do kružnog toka u Đurmancu
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija lijeve obale rijeke Dobre u Tomašnici
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija i dogradnja luke stari porat u Brelima
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Vodoopskrbni podsustav „Bastaji“ - Rekonstrukcija i dogradnja vodospreme Škodinovac
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija i proširenje spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Gornja Vrijeska
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Objekti vodoopskrbe naselja Sevid na području Općine Marina - vodosprema „Sevid II“ s pripadajućim cjevovodima i Vodoopskrbna mreža gornjeg dijela naselja Sevid na području Općine Marina
2016.
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija i dogradnja ACI marine Rovinj
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Novi putnički terminal zračne luke Zagreb
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja interventnog helidroma Mirca
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja pristaništa za ribarske brodove i kružnog toka u korijenu uvale Radonja
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Revitalizacija CHE Fužine
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Vodoopskrbni sustav Daruvar
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja zgrade DVD Supetar
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat:  Izmjena zahvata – terminal za rasute terete u luci Ploče
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pretovarna stanica Vela Luka
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pretovarna stanica Ploče
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pretovarna stanica Mljet
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pretovarna stanica Lastovo
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pretovarna stanica Janjina
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pretovarna stanica Dubrovnik
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje obalnog pojasa Treće lučice – Pučišća
 • Elaborat utjecaja na stanje vodnih tijela za projekt modernizacija i elektrifikacija pruge Zaprešić-Zabok
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: UPOV Stara Baška
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pogon za preradu i pakiranje orašastih plodova Vaveda
 • Elaborat zaštite okoliša o načinu iskopa, prijevozu i konačnom odlaganju materijala iz ACI marine Rovinj na predloženu deponiju u more
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija HE Senj
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: sanacija korita rijeke Lonje u poslovno-industrijskoj zoni Mlaka od km 12+079 do km 12+504
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: sanacija odrona rijeke Lonje kod mjesta Negovec od km 9+750 do km 10+170
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada ''Jagodnjak 1''
 • Elaborat zaštite okoliša za izgradnju tehničke radionice i garaže unutar vojnog poligona ''Eugen Kvaternik„
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izmjena zahvata izgradnje Vjetroelektrane Oton
 • Separat analize utjecaja 5 (pet) lokacija UPOV-a na podzemne vode unutar Elaborata zaštite okoliša aglomeracije Buzet
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija slapa na donjoj Dobri u Lišnici
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu zahvata: Tvornica za preradu krumpira Adria Snack Company d.o.o. u Hercegovcu s izgradnjom skladišta krumpira i skladišta gotove robe
2015.
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Mala hidroelektrana Crljenac na rijeci Glini
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde, zaštitnog zida i objekata sustava odvodnje zaobalja unutar trase nasipa, na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: sanacija i uređenje obalne šetnice u Maslenici
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: izmjena sanacije odlagališta Treskavac - Izgradnja uređaja za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda s elektranom na bioplin
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija potoka Šumetlica u Novoj Gradiški
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Regulacija vodotoka Toplica u Daruvaru
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Reciklažno dvorište u sklopu sanacije odlagališta komunalnog otpada Sović laz, Delnice
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu zahvata: Novi putnički terminal zračne luke Zagreb
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu zahvata: Rekonstrukcija postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Delnica
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija hidroelektrane Zeleni vir
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Vjetroelektrana Mideno brdo
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Podizanje višegodišnjih nasada aronije
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Proširenje mjesnog groblja Bistra
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija i dogradnja ACI marine Supetarska Draga
 • Elaborat gospodarenja otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja i oporabe otpada na lokaciji Veliko Trgovišće, Stanka Pinjuha 17
 • Izvod iz prostorno planske dokumentacije za Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sustav odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Otočac
STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I SEPARATI UNUTAR STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ
2016.
 • Studija utjecaja na okoliš Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Pule
 • Studija utjecaja na okoliš: Aglomeracija Plitvička jezera (prostorno-planska dokumentacija)
 • Studija utjecaja na okoliš: HE Senj2, Kosinj (poglavlja: Buka, Geologija, Geomorfologija, Georaznolikost)
 • Separat unutar Studije o utjecaju na okoliš o krajobraznim značajkama i utjecaju na krajobraz golf igrališta Stancija Grande

2015.

 • Studija o utjecaju na okoliš vjetroelektrana Korlat, Grad Benkovac, Zadarska županija
KLIMATSKE PROMJENE
2017.
 • Elaborat procjene utjecaja klimatskih promjena za zahvat: Rekonstrukcija, nadogradnja i obnova (remont) željezničke pruge M103 Dugo Selo – Novska, faza I.
2016.
 • Studija opravdanosti državne ceste d403 od čvora Škurinje do luke Rijeka
 • Studija izvodljivosti obilaznice Nedelišća i Pušćina
 • Studija izvodivosti obilaznice Dicma
 • Studija opravdanosti za istočnu veznu cestu Slavonski Brod
 • Separat unutar Studije izvodljivosti o nastanku emisija stakleničkih plinova i utjecaju klimatskih promjena za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Krapinske Toplice
 • Separat unutar Studije izvodljivosti o nastanku emisija stakleničkih plinova i utjecaju klimatskih promjena za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pregrada
 • Separat unutar Studije izvodljivosti o nastanku emisija stakleničkih plinova i utjecaju klimatskih promjena za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Okučani
 • Separat unutar Studije izvodljivosti o nastanku emisija stakleničkih plinova i utjecaju klimatskih promjena za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Staro Petrovo Selo
 • Separat unutar Studije izvodljivosti o nastanku emisija stakleničkih plinova i utjecaju klimatskih promjena za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Buzet
2015.
 • Verifikacija podataka i izračuna aplikacije za produljenje Level 2 Airport Carbon Accreditation Međunarodne zračne luke Zagreb
STUDIJE GLAVNE OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZA EKOLOŠKU MREŽU
2016.
 • Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu: Održavanje korita potoka Dretulja i Vrnjika
 • Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu: Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde, zaštitnog zida i objekata sustava odvodnje zaobalja unutar trase nasipa, na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice
 • Studija Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: Vjetroelektrana Mideno brdo"
 • Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu: „Zaštita naselja Gradac i grada Pleternice od velikih voda rijeke Orljave - 2. etapa: izgradnja obaloutvrde na desnoj obali rijeke Orljave od stacionaže 35+650.22 do 35+900.22.“
 • Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu: Održavanje korita rijeke Dretulje
ECOLABEL
2015.
 • Elaborat o usklađenosti proizvoda Ecosuper s mjerilima za skupinu proizvoda deterdženti za pranje rublja u svrhu dodjele znaka zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel
KRAJOBRAZ
2017.
 • Glavni projekt - Obnova i revitalizacija I. i II. Jezera u Parku Maksimir
 • Glavni projekt krajobraznog uređenja vjetroelektrana Oton do 26 MW I. Faza i II. Faza 10 MW Grad Knin i Općina Ervenik
 • Elaborat krajobraznog uređenja - Eksploatacijsko polje ''Duboka draga''
 • Elaborat krajobraznog uređenja - Eksploatacijsko polje ''Vid''
 • Elaborat krajobraznog uređenja - Eksploatacijsko polje ''Vedro''
 • Elaborat krajobraznog uređenja - eksploatacijsko polje - ''Osoje''
 • Elaborat krajobraznog uređenja - Prošireno eksploatacijsko polje ''Očura II''
 • Elaborat krajobraznog uređenja - golf igralište Porto Mariccio
 • Idejni i glavni projekt krajobrazno uređenje okoliša starog grada u Đurđevcu
2016.
 • Glavni i izvedbeni projekt Krajobraznog uređenja restoran, odmorište i vidikovac, Zoološki vrt, Zagreb (u sklopu projekta modernizacija Zoološkog Vrta – I. Faza)
 • Elaborat krajobraznog uređenja županijski centar za gospodarenje otpadom „Lučino razdolje“
 • Glavni projekt krajobraznog uređenja HE Zeleni Vir
 • Glavno-izvedbeni projekt krajobraznog uređenja javne zelene površine naselja Đelekovec - Park ''Centar''
 • Glavno-izvedbeni projekt krajobraznog uređenja javne zelene površine naselja Đelekovec - Park i dječje igralište ''Škola''
 • Glavno-izvedbeni projekt krajobraznog uređenja javne zelene površine naselja Đelekovec park i dječje igralište ''Eko-zona"
 • Nadzor nad izvođenjem radova krajobraznog uređenja: Izgradnja priključne prometnice istočna obilaznica Velike Gorice – zračna luka Zagreb, duljine 1,92 km – građevinski dio i prelaganje instalacija
 • Glavni projekt krajobraznog uređenja KO Oton, KO Žagrović, KO Očestovo i KO Pađene
 • Idejni projekt krajobraznog uređenja Park s dječjim igralištem i sportskom rekreacijom na zelenoj površini između Pantovčaka i Zelengaja
 • Elaborat krajobraznog uređenja eksploatacijsko polje ''Mikolinac-JL''
2015.
 • Glavni i izvedbeni projekt krajobraznog uređenja odvodnje voda s pratećim građevinama u funkciji osiguranja od štetnog djelovanja vode - Šijanski sliv - gornji dio"
 • Nadzor nad izvođenjem radova krajobraznog uređenja izgradnja drugog (južnog) i rekonstrukcija postojećeg (sjevernog) kolnika državne ceste D36 (Zagrebačka ulica) u gradu Sisku, od spojne ceste do državne ceste D37 u duljini cca 1400 m
 • Rekonstrukcija postojeće staze od naselja hrvatsko do Donjih Kupara, Nacionalni park Risnjak
OSTALO
2017.
 • Projekt SUPREME - Supporting maritime spatial planning in the Eastern Mediterranean
2016.
 • Studija uvođenja europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS)
 • Izvješće o programu praćenja stanja ekološke mreže za gradnju male hidroelektrane „Dabrova dolina 1“ na rijeci Mrežnici - nakon izgradnje i prije puštanja u rad"
REFERENCE NAŠIH STRUČNJAKA
Izrada Strateških studija o utjecaju na okoliš strategija, planova i programa (SSUO) i Glavnih ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu strategija, planova i programa (GO)
2017.
 • SSUO/ GO Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita
 • SSUO/ GO Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020.
 • Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Jelsa za razdoblje 2015. – 2020.
 • Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Omiša do 2020. godine
2016.
 • SSUO/ GO Plana upravljanja vodnim područjem Jadranskog mora na području Federacije BiH
 • SSUO Županijske razvojne strategije Dubrovačko -neretvanske županije do 2020. godine
 • SSUO/ GO Prostornog plana Bjelovarsko- bilogorske županije
2015.
 • SSUO/ GO Prostornog plana Požeško- slavonske županije
 • GO Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije, za razdoblje 2013.–2017.
 • SSUO/ GO Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske
2013.
 • SSUO Nacionalnog strateškog plana razvoja ribarstva i Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007.- 2013.
2012.
 • SSUO/ GO Prostornog plana Primorsko – goranske županije
Izrada Studija o utjecaju zahvata na okoliš (SUO) i Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku
mrežu (GO)
2016.
 • Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu: Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde, zaštitnog zida i objekata sustava odvodnje zaobalja unutar trase nasipa, na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice
 • Studija o utjecaju na okoliš s glavnom ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu – Vjetroelektrana Korlat

2015.

 • SUO sustav navodnjavanja Bekijsko polje (BiH)
 • SUO/ GO sustav navodnjavanja Imotsko polje
2014.
 • SUO/ GO magistralnog plinovoda Bosiljevo- Sisak DN1000/100 bar
 • SUO zahvata eksploatacije tehničko-građevnog kamena na proširenom dijelu eksploatacijskog polja Mrkovac
2013.
 • SUO luke nautičkog turizma Šimuni, otok Pag
 • SUO sustav navodnjavanja Baranja
 • SUO/ GO sportsko rekreacijskog centra u granicama DPU „Jezero – Ružica Grad – Hercegovac“, Orahovica
 • Studija o utjecaju na okoliš magistralnog plinovoda Donji Miholjac - Belišće DN400/50bar
 • Studija o utjecaju na okoliš magistralnog plinovoda Kozarac – Sisak DN1000/100bar
2014.
 • Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu – Obnavljanje detaljnih melioracijskih građevina na poljima Veli i Mali lug na otoku Krku
 • Studija glavne ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu – eksploatacija gipsa na eksploatacijskom polju Begluci
 • Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije gipsa na eksploatacijskom polju Begluci
2012.
 • Studija o utjecaju na okoliš vjetroelektrane «Konavoska brda» 125MW
 • Studija o utjecaju na okoliš postrojenja Eurocable
 • Studija o utjecaju na okoliš termoelektrane Bravar 500MW
 • Studija o utjecaju na okoliš Novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb
2011.
 • Studija o utjecaju na okoliš Pilot projekta navodnjavanja donje Neretve – podsustav Koševo-Vrbovci
 • Studija o utjecaju na okoliš Pilot projekta navodnjavanja donje Neretve – podsustav Opuzen
2010.
 • SUO/ GO vjetroelektrane "Kom-Orjak-Greda", Grad Omiš
 • SUO/ GO trgovačkog centra „IKEA- Zagreb east“, Općina Rugvica
2009.
 • SUO trgovačkog centra „Shopping Center East“, Zagreb
 • Separat Studije o utjecaju na okoliš modernizacije i proširenja Čeličane CMC Sisak - Ocjena o usklađenosti planiranog zahvata s IPPC direktivom
 • Studija o utjecaju na okoliš vjetroelektrane «Voštane» - Grad Trilj
 • Studija o utjecaju na okoliš Golf igrališta „Praščarija“, Grad Novigrad
2008.
 • SUO eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Slatina" kod Gline
 • Studija o utjecaju na okoliš Magistralnog plinovoda Vodnjan – Umag
 • Studija o utjecaju na okoliš Golf igrališta „Brkač“, Općina Motovun
2007.
 • SUO eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju "Lapačke bare"
 • Studija o utjecaju na okoliš vjetroelektrane «Pađene» - Općina Ervenik
 • Studija o utjecaju na okoliš vjetroelektrane «Jasenice» - Općina Jasenice
 • Studija o utjecaju na okoliš vjetroelektrane «Munac» - Grad Labin
 • Studija o utjecaju na okoliš trgovačkog centra Špansko - Grad Zagreb
2006.
 • Studija o utjecaju na okoliš vjetroelektrane «Dubrovačko primorje» - Općina Dubrovačko primorje
 • Studija o utjecaju na okoliš hale za preradu mineralnih sirovina i upravne zgrade, Radonić – Grad Drniš
OSTALO
2014.
 • Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka na području mjerne postaje Marišćina prema izmjerenim koncentracijama prizemnog ozona
 • Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka na području mjerne postaje Viševac prema izmjerenim koncentracijama PM10 lebdećih čestica
 • Plan gospodarenja otpadom Grada Trogira za razdoblje 2014-2020
 • Plan gospodarenja otpadom Općine Viškovo za razdoblje 2014-2020
 • Plan gospodarenja otpadom Općine Žumberak za razdoblje 2014-2020
 • Studija razvoja zelene infrastrukture naselja Đelekovec
2013.
 • Analiza provođenja mjera zaštite okoliša određenih Rješenjem o prihvatljivosti Novog putničkog terminala zračne luke Zagreb za okoliš, za naselja Petina i Mala Kosnica
2011.
 • Studija izvedivosti opskrbe Republike Hrvatske plinom u sklopu projekta “Južni tok” – poglavlje F: Zahtjevi za zaštitu okoliša
2010.
 • Studija mogućnosti korištenja prostora za izgradnju sunčanih i vjetroelektrana na području Splitsko- dalmatinske županije

Our Clients

News